Pl. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 33/4
58-500 Jelenia Góra

Wycena przedsiębiorstw w Jeleniej Górze

Centrum Obsługi Nieruchomości Monika Siofer oferuję Państwu świadczenie usług z zakresu wyceny przedsiębiorstw. Wycena przedsiębiorstw to proces polegający na określeniu wartości firmy w jednostkach pieniężnych przy wykorzystaniu metod wyceny.

W finansach wycena jest to proces mający na celu określenie wartości składników majątkowych. Wycenie mogą podlegać m.in. papiery wartościowe (akcje, obligacje, opcje), całe przedsiębiorstwa, jak również wartości niematerialne i prawne np. patenty, znaki handlowe.

Cele wyceny przedsiębiorstwa

Podstawowym celem wyceny przedsiębiorstwa jest wydanie opinii na temat wartości spółki, uwzględniając metody i procedury niezbędne do bezstronnego i rzetelnego określenia wartości. Przesłanek do rozpoczęcia ewaluacji jest wiele. Przede wszystkim wycena jest miarą określającą wartość, która umożliwia wymianę gotówki na prawa (w przypadku spółki akcyjnej) i odwrotnie tworząc element rynku. Jest również bodźcem do wymiany handlowej. Najważniejsze przesłanki wyceny przedstawia Nota Interpretacyjna Nr 5, opisująca ogólne zasady wyceny przedsiębiorstwa.

Wycena przedsiębiorstwa wykorzystywana jest nie tylko do celów informacyjnych ale także do celów służących raportowaniu w zakresie kreowania jego wartości. Wyceny przedsiębiorstw sporządza się również w następujących sytuacjach:

 • w celach transakcyjnych, aby dostarczyć potencjalnemu nabywcy i zbywającemu wiedzy o wartości przedsiębiorstwa, które ma być przedmiotem transakcji;
 • w celach: połączenia, podziału, zakupu lub sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, dla ustalenia wartości przedmiotu zabezpieczenia dla zaciągniętych zobowiązań;
 • w celach weryfikacji informacji zamieszczonych w sprawozdaniu finansowym podmiotu posiadającego udziały lub akcje (test na utratę wartości);
 • w przypadku dokonywania wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa ze struktur innego podmiotu gospodarczego;
 • zmiany struktury własnościowej przedsiębiorstwa;
 • dla ustalenia wartości aktywów posiadanych przez fundusze inwestycyjne;
 • przekształcenia i zmiany formy prawnej;
 • restrukturyzacji podatkowej lub kapitałowej;
 • sporów sądowych;
 • sprzedaż przez syndyka w postępowaniu upadłościowym zarówno przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części;
 • wartości przedsiębiorstwa / udziałów na potrzeby spisu inwentarza po zmarłym prowadzonym przez komornika sądowego;
 • wniesienia przedsiębiorstwa aportem do innej spółki kapitałowej;
 • wewnętrzne cele właścicieli i zarządu;
 • określenia parytetów wymianu udziałów lub akcji;
 • w związku z planowanym podwyższeniem kapitału lub umorzeniem akcji lub udziałów.

Doświadczenie

Praktyczna wiedza z zakresu wycen przedsiębiorstwa i aktywów niematerialnych została nabyta przez Monikę Siofer podczas podyplomowych studiów Metody Wyceny Spółki Kapitałowej prowadzonych na SGH w Warszawie, a także cyklu szkoleń organizowanych przez Centrum Edukacji Techniczno-Ekonomicznej BOMIS w zakres którego wchodzi szkolenie: Wycena przedsiębiorstw w praktyce.